ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000209
ชื่อโครงการ (ไทย)
คู่มือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
คู่มือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
ต้องการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำไปใช้เป็นแนวทางในการเข้าไปดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนนําชุมชน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สมชัย จิรโรจน์วัฒน (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download