ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000019
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลจากการปรับโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคต่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
ผลจากการปรับโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคต่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินกระบวนการจัดการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคหลังปรับโครงสร้าง ได้แก่ ด้านการวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุมกำกับ 2.2 เพื่อประเมินบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคหลังปรับโครงสร้าง 2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีต่องานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 2.4 เพื่อประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคหลังปรับโครงสร้าง
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคต่อ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download