ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000205
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินผลกระทบการพัฒนาศักยภาพชุมชน และการสร้างเสริมการเรียนรู้ด้านเอดส์ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินศกยภาพของประชาชนทั่วไปและผู้นําชุมชนในการป้องกัน ดูแลและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนพื้นที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของภาคตะวนออก ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมป้องกันโรคที่ 3 อันเป็นผลรวมมาจากการดําเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชนและการสร้างเสริมการเรียนรู้ด้านเอดส์ในพื้นที่
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
เอดส์, พัฒนาศักยภาพ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- พิศมัย หอมจำปา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download