ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000204
ชื่อโครงการ (ไทย)
สมรรถภาพการทำงานของปอดในคนงานโรงโม่หินจังหวัดสระแก้วปี 2546-2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Pulmonary function level among Grind-stone workers at Srakrew Province 2003-2005
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
สมรรถภาพการทำงานของปอดในคนงานโรงโม่หินจังหวัดสระแก้วปี 2546-2548
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธิในการพยากรณ์ค่า FEV1. และ FVC. 2. เพื่อเฝ้าระวังสมรรถภาพการทํางานของปอด
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
สมรรถภาพการทำงานของปอด , ปอด , โรงโม่หิน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download