ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000203
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินผลการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ปี 2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
การประเมินผลการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ปี 2548
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของกระบวนการการจัดการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและเพื่อศึกษาประสิทธิผลในการจัดการการฝึกอบรม
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
อาชีวอนามัย , โรงงานอุตสาหกรรม
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นาตอนงค์ นิลกนิษฐ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download