ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000202
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Knowlage and Behavior for the Prevention of Non-communicable Diseases Among the officers of The Office of Disease Prevention and Control 3 Chonburi
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
ความรู้และพฤติกรรม
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- รานี เทียนฤทธิเดช (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download