ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000201
ชื่อโครงการ (ไทย)
การดื้อยาของเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ จังหวัดชลบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยวัณโรคปอดของจังหวัดชลบุรี 2. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคดื้อยา
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
วัณโรค, ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวนงเยาว์ มีสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download