ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000200
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในประชาชน พื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ปี 2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
ทราบอัตราความชุกโรคหนอนพยาธิในประชาชน หมู่ที่ 9 ตำยลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เปรียบเทียบความรู้ เจตคติ พฤติกรรม การป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
โรคหนอนพยาธิ, พฤติกรรมการป้องกัน ,ชายแดน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สมหมาย แจ่มอ้น (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download