ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000199
ชื่อโครงการ (ไทย)
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ค่า FEV1. และ FVC. ในคนงาน โรงโม่หินจังหวัดสระแก้ว ปี 2546-48
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Co-efficient for predict FEV1/FVC among grind-stone workers in Srakrew Province 2003-05
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธิในการพยากรณ์ค่า FEV1.และ FVC. 2. เพื่อเฝ้าระวังสมรรถภาพการทํางานของปอด
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
สมรรถภาพการทํางานของปอด, โรงโม่หิน, ค่าสัมประสิทธิ FEV1 FVC
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download