ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000198
ชื่อโครงการ (ไทย)
ฤดูกาลกับค่า FEV1และFVCในคนงานโรงโม่หิน จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๔๗
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Seasonal variation and FEV1/FVC among grind-stone workers in Srakrew Province 2003
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. .เพื่อศึกษาค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิในการพยากรณ์ค่า FEV1 และ FVC ระหว่าง ฤดูกาล 2. เพื่อเฝ้าระวังสมรรถภาพการทํางานของปอด
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
สมรรถภาพการทํางานของปอด, โรงโม่หิน, ค่าสัมประสิทธิ FEV1 FVC
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download