ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000018
ชื่อโครงการ (ไทย)
ต้นทุนต่อหน่วยของมาตรการควบคุมพาหะนำโรคมาลาเรียในพื้นที่จังหวัดตาก
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Unit Cost of Malaria Vector Control in Tak Province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของมาตรการควบคุมพาหะนําโรคมาลาเรียในพื้นที่จังหวัดตากปีงบประมาณ 2554 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ในมุมมองของผู้ให้บริการ โดยประกอบไปด้วยมาตรการพ่นสารเคมีมีฤทธิ์ชนิดตกค้าง และการใช้มุ้งชุบสารเคม
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาต้นทุนการพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง ในพื้นที่จังหวัดตาก 2. เพื่อศึกษาต้นทุนการชุบมุ้งด้วยสารเคมีในพื้นที่จังหวัดตาก 3. เพื่อศึกษาต้นทุนรวมของมาตรการควบคุมพาหะนําโรคมาลาเรีย ในพื้นที่จังหวัดตาก
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
ต้นทุนต่อหน่วย, มาตรการควบคุมพาหะนำโรคมาลาเรีย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางอุษารัตน์ ติดเทียน (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download