ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000197
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ของแกนนำชุมชน บ้านหนองคณฑีหมู่ที่ 4 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
เพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชุน เพื่อการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายใช้เทคนิค AIC และศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนต่อการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ของแกนนำชุมชน บ้านหนองคณฑีหมู่ที่ 4 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
กำจัดลูกน้ำยุงลาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- เดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download