ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000196
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ของศูนย์สาธิตบริการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปี 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดําเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์สาธิตบริการควบคุมโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ความพึงพอใจ / การดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค / ผู้มารับบริการ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ปราณี อุยิง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download