ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000193
ชื่อโครงการ (ไทย)
รูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Model on Annual and Summary Report of Vector Borne Diseases Control Unit, 2004
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยอุจจาระร่วงอย่างแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ในเขต 5
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ิอุจจาระร่วง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ศิริพร ยงชัยตระกูล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download