ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000017
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นกรองซิลิกาเมมเบรนจากผักหนามสำหรับน้ำบริโภคในครัวเรือนพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมลุ่มน้ำแม่ตาว จังหวัดตาก
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Effective of ceramic membrane filter by lasia spinosa for drinking water in household effect area cadmium contamination Maetao river, Tak
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นกรองซิลิกาเมมเบรนจากผักหนามสำหรับน้ำบริโภคในครัวเรือนพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมลุ่มน้ำแม่ตาว จังหวัดตาก
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมซิลิกาเมมเบรนจากผักหนาม 2. เพื่อทดสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมีของซิลิกาเมมเบรนจากผักหนาม 3. เพื่อศึกษาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคผ่านแผ่นกรองซิลิกาเมมเบรนจากผักหนาม
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
แผ่นกรองซิลิกาเมมเบรน,ผักหนาม,แคดเมียม,ลุ่มน้ำแม่ตาว
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วินัย ทองชุบ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download