ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000185
ชื่อโครงการ (ไทย)
ศึกษารูปแบบการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน:การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Model of reduction of occupational harm : A systemmatic review approach
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผล ของรูปแบบหรือกลวิธีในการป้องกันการการประสบอันตรายจากการทํางานในสถานประกอบการโดยการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ และเพื่อค้นหากลวิธีที่เหมาะสมในการป้องกันการประสบอันตรายจากการทํางาน
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
อันตรายการทำงาน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download