ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000183
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความชุกโรคติดเชื้อในกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Prevalence of infection disease with acute febrile illness in community hospital at Public Health Region 1 , 2004
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาสาเหตุของกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุอันเนื่องจากโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ
ปีที่สำเร็จ
2546
คำค้น
โรคติดเชื้อ , อาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download