ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000182
ชื่อโครงการ (ไทย)
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในสถานสงเคราะห์ กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปี 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Developing in surveillance program at assistance place for Mentally and Physically Handicapped Babies , Ban Fueng Pha Pakred District , Nonthaburi Province , 2004
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในสถานสงเคราะห์เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคและประเมินปัญหานําไปสู่การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานสงเคราะห์
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
สถานสงเคราะห์, เด็กอ่อน, พิการทางสมอง, ปัญญา
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วีณา ภักดีสิริวิชัย (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download