ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000181
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลต่อการปฏิบัติงาน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหัวใจขาดเลือด ของพื้นที่สาธารณสุข เขต 1 ปี 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Health officer satisfaction with duty of diabetes mellitus, hypertension,ischaemic heart disease in Public Health Region 1. 2004
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความรู้ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลภาครัฐของพื้นที่สาธารณสุขเขต 1
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจขาดเลือด
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ณรรจยา โกไศยกานนท์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download