ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000180
ชื่อโครงการ (ไทย)
ศึกษาแบบจำลองข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตรายจากสารเคมีในภาคเกษตรกรรม
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
(Virtual Information Program Development for Chemical Health Hazards Agriculture Activities)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายของเกษตรกรให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยด้วยการพัฒนาแบบจําลองที่มีประสิทธิภาพในการทํานายและเตือนภัยอันตรายล่วงหน้าแก่ชุมชนเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรกรรมตลอดจนกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้บริหารท้องถิ่นเกิดความสนใจและตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมี
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
สารเคมีอันตราย, เกษตรกร
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายณรงค์ เนตรสาริกา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download