ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000179
ชื่อโครงการ (ไทย)
ระดับความต้านทานของลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti) ต่อสารทีมีฟอส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Resistance on Temephos of Aedes aegypti larvae in the upper part of Northeast, Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
เพื่อทราบระดับความต้านทานของลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti) ต่อสารทีมีฟอส ในพื้นที่ 7 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบระดับความต้านทานของลูกน้ํายุงลายบ้านต่สารทีมีฟอสในพื้นที่ 7 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉยงเหนือตอนบน ได้แก่ ขอนแก่น เลย หนองคาย หนองบัวลําภู ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอุดรธานี
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
ลูกน้ำยุงลาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางลักษณา หลายทวีวัฒน์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download