ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000172
ชื่อโครงการ (ไทย)
การดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Care for Prisoners with AIDS in a Prison Hospital
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ในทัณฑ์สถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์กรุงเทพมหานคร จํานวน 47 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน 2540
ปีที่สำเร็จ
2540
คำค้น
ผู้ต้องขัง, โรคเอดส์, ทัณฑ์สถาน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- โอภาส พูลพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download