ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000170
ชื่อโครงการ (ไทย)
ระบาดวิทยาโรคปอดอักเสบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯปี2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Epidemiology of pneumonia in Phranakhonsriayutthaya Province, Office of disease Prevention and Control1,Bangkok.2005
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ของโรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
ระบาดวิทยา, โรคปอดอักเสบ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ณรรจยา โกไศยกานนท์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download