ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000169
ชื่อโครงการ (ไทย)
รูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อวัดประสิทธิผลของรูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวาน ด้วยกระบวนการสร้างพลังอํานาจผู้ปกครอง และครู
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
รูปแบบ, การลดพฤติกรรมเสี่ยง, นักเรียนประถมศึกษา, เบาหวาน, พลังอํานาจ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสวรรยา สิริภคมงคล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download