ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000163
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความชุก ความรุนแรง และพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิปากขอและพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ช่วงครึ่งแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๔๗)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
-
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ความชุก, ความรุนแรง, พฤติกรรมสุขภาพ, โรคพยาธิปากขอ, พยาธิใบไม้ตับ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- เดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download