ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000157
ชื่อโครงการ (ไทย)
รายงานการสอบสวนโรคไข้หวัดนก 1 ราย จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
AVIAN INFLUENZA IN HUMANS, SUPHANBURI PROVINCE; A CASE REPORT.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และการระบาดของโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่ตําบลสวนแตง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีที่สำเร็จ
2546
คำค้น
ไข้หวัดนก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- เดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download