ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000155
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Evaluation of the Implementation on the Development of Non - communicable Disease Prevention & Control Model : Pathumtani Province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อกรณีศึกษา : ศูนย์สุขภาพชุมชน 3 แห่ง จังหวัดปทุมธานี
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
โรคไม่ติดต่อ , การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- อรวรรณ บำรุง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download