ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000153
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพต่อระบบ งานวัณโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพ ต่อระบบงานวัณโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 และผลลัพธ์ของการดําเนินงานควบคุมวัณโรค
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
วัณโรค , การปฏิรูประบบสุขภาพ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ฤทัยวรรณ์ บุญเป็นเดช (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download