ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000151
ชื่อโครงการ (ไทย)
การสำรวจแนวทางและผลกระทบในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ระดับจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 จากการปฏิรูประบบราชการ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Directive Survey and Effective Sexually Transmitted Disease Prevention and Control at Provinces level in Public Health Zone 1, 2003
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อได้แนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
เพศสัมพันธ์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สมบัติ ศรีวัจนะ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download