ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000145
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The study of Risk Behavior in non communicable disease and injury of factory employee in Public Health Region 1 , 2005
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2548
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ สถานะสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2548
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download