ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000142
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาพฤติกรรมการใช้รองเท้าบู๊ทในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่เสี่ยงของเขต 1
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Agriculturist Boot Wearing Behavior for Leptospirosis Prevention and Control in Risk Area Region 1
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้รองเท้าบู๊ทในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่เสี่ยงของเขต 1
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้รองเท้าบูทในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส โดยทําการศึกษาถึงการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคการรับรู้ความรุนแรงของโรคการรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตัว
ปีที่สำเร็จ
2545
คำค้น
โรคเลปโตสไปโรซีส, เกษตรกรรม
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download