ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000012
ชื่อโครงการ (ไทย)
การทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Mosquito Repellent Test of Teak (Tectona grandisL.f.) Extract against Aedes aegypti (L.)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาฤทธิ์ไล่ของสารสกัดจากสักต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) สายพันธุ์ห้องปฏิบัติการ (USDA) และสายพันธุ์นครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการสกัดสาร 2 วิธี คือ วิธีแช่ยุ่ย และวิธี Soxhletซึ่งใช้ชุดทดสอบ Excito-repellency assay เพื่อสังเกตพฤติกรรมการหลีกหนีสารของยุง
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากสักต่อยุงลายบ้าน
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
ฤทธิ์ไล่ยุง,สารสกัดจากสัก,ยุงลายบ้าน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสุทธิ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download