ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000135
ชื่อโครงการ (ไทย)
สถานะสุขภาพและพฤติกรรมของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ในพื้นที่เขตเมือง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Health Status and Behaviors of People Living in Condominium of Urban Area
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้พักอาศัยอายุ18 ปีขึ้นไป ในคอนโดมิเนียมพื้นที่เขตเมืองปีพ.ศ. 2560
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
สถานะสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมในพื้นที่เขตเมือง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางศุภรัตน์ บุญนาค (หัวหน้าโครงการ) boonnak3397@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download