ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000134
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความครอบคลุมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Vaccine coverage and associated factors with vaccination of healthcare workers in Bangkok’s private Universals hospitals in 2017.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามคำแนะนำการให้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขของกรมควบคุมโรคในสถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนต่อการได้รับวัคซีนตามคำแนะนำการให้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆต่อการได้รับวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- รุจิรา ตระกูลพัว (หัวหน้าโครงการ) rujira0860@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download