ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000133
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อ Orientia tsutsugamushi ในหนูและไรอ่อนโดยวิธี Polymerase Chain Reaction ในพื้นที่เกิดโรคซ้้าซาก และพื้นที่ไม่พบโรคสครับไทฟัสของภาคใต้ ประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The study of diversity of Orientia tsutsugamushi strains in rodents and chiggers from Polymerase Chain Reaction in an endemic area and non-endemic area in southern part of Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อ O. tsutsugamushi ในหนูและไรอ่อนที่เป็นพาหนะโรคสครับไทฟัสในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากและพื้นที่ไม่เกิดโรคของภาคใต้ 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของชนิดหนูรังโรค ไรอ่อนพาหะนำโรค และสายพันธุ์เชื้อ O. tsutsugamushi ที่ก่อโรคสครับไทฟัสในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากและพื้นที่ไม่เกิดโรคของภาคใต้
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
สายพันธุ์เชื้อ Orientia tsutsugamushi, ไรอ่อน, หนู, โรคสครับไทฟัส
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วาสินี ศรีปล้อง (หัวหน้าโครงการ) wawa_jung@hotmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download