ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000132
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาความหลากหลายของยีน Cytochrome c oxidase subunit I (COI) ในริ้นฝอยทรายบริเวณเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Study of variation of cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene in field caught sandfly (Diptera : Psychodidae) Southern of Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ ในยีน Cytochrome c oxidase subunit I (COI) ของริ้นฝอยทรายแต่ละชนิดที่พบในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
ริ้นฝอยทราย, ยีน COI,
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายกามัล กอและ (หัวหน้าโครงการ) mang.kingdom@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download