ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000128
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลกระทบต่อยุงก้นปล่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อทำสวนยางพาราในภาคะวันออก เฉียงเหนือตอนบน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Effect on Anopheles of Vectors malaria form Rubber Plantation in upper North Eastern
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาชีวนิสัย ความพร้อมของยุงพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรีย ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดความหนาแน่น ช่วงเวลากัดกินเลือดของยุงพาหะกับช่วงเวลาการกรีดยางพาราของประชาชนจากผลกระทบจากสวนยางพาราต่อยุงพาหะไข้มาลาเรียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
ยุงก้นปล่อง, สวนยางพารา
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายกองแก้ว ยะอูป (หัวหน้าโครงการ) kongkaewyao@yahoo.co
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download