ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000011
ชื่อโครงการ (ไทย)
การอยู่รอดของเชื้อหนองใน (Neisseria gonorrheae) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Chocolate agar อาหารเลี้ยงเชื้อ Bangrak I Medium และการอยู่รอดของเชื้อหนองในในอาหารนำส่ง Stuart medium และ อาหารนำส่ง Modified Stuart medium
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
การศึกษานี้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเพาะของเชื้อหนองในแท้บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Bangrak I Medium ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจำเพาะที่ผลิตขึ้นมาใช้เอง
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเพาะของเชื้อหนองในบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Bangrak I Medium และอาหารเลี้ยงเชื้อ Modified Thayer Martin
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
การอยู่รอด,เชื้อหนองใน Neisseria gonorrheae,อาหารเลี้ยงเชื้อ Chocolate agar,อาหารเลี้ยงเชื้อ Bangrak I Medium,อาหารนำส่ง Stuart medium,อาหารนำส่ง Modified Stuart medium
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวทัศศรี ช่วยชนะ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download