ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000126
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบทางความคิดในการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ของเยาวชนในเขตชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 3
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Structural Equation Model of New Comers Alcohol Consumption Prevention for Teenagers in Community for Public Health Region 3.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NCD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบทางความคิดในการป้องกันนักดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ของเยาวชนในชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 3
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
การดื่มแอลกอฮอล์,หน้าใหม่,เยาวชน,
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสำราญ สิริภคมงคล (หัวหน้าโครงการ) siriphakha@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download