ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000123
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความชุกของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลาไส้ขนาดเล็กของประชาชน โดยการใช้ copro-DNA วินิจฉัย เขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
(Prevalence of the liver fluke Opisthorchis viverrini and minute intestinal fluke by using copro-DNA in upper northern, Thailand)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อหาความชุกของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลาไส้ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
copro-DNA, พยาธิใบไม้ตับ, พยาธิใบไม้ลาไส้ขนาดเล็ก, ความชุกโรคหนอนพยาธิ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร. อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download