ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000122
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสชิกาในผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ให้ผลลบต่อไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ตามโครงการกาจัดโรคหัดในประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ ปี พ.ศ. 2559
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Investigation of Zika virus infection Incidence among Measles- and Rubella-negative patients in Measles Elimination Program in Thailand 2016
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักระบาดวิทยา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในโครงการกำจัดโรคหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
โครงการกำจัดโรคหัด, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา, การตรวจหาสารพันธุกรรม, ประเทศไทย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download