ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000121
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับแรงงานนอกระบบ : เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Estimated Cost of the Occupational Health Services in Health Promotion Hospital District for Informal Sector Workers: High risk Agricultural Group in Khon Kean
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับแรงงานนอกระบบ ในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงที่ทำการเพาะปลูก
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
อาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,การประเมินต้นทุน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายบุญทนากร พรมภักดี (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download