ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000120
ชื่อโครงการ (ไทย)
รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำมาตรการควบคุมลูกน้ำยุงลาย : กรณีศึกษาในเขตเมือง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Participation Development Model of Local Government Organization’s Participation Setting for Control Measure on Aedes.spp.larva control : Case Study in Urban Area
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท้ามาตรการควบคุมลูกน้ายุงลาย : กรณีศึกษาในเขตเมือง
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำมาตรการควบคุมลูกน้ำยุงลายในเขตเมือง
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
มาตรการควบคุมลูกน้ำยุงลาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- บัณฑิต วรรณประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download