ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000118
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาผลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบทาจากน้ำส้มควันไม้
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The preliminary study of products (lotion with a mixture of wood vinegar) to prevent Aedes aegypti (L.)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบทาจากน้าส้มควันไม้
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง,น้ำส้มควันไม้
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วาสินี ศรีปล้อง (หัวหน้าโครงการ) wawa_jung@hotmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download