ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000010
ชื่อโครงการ (ไทย)
รูปแบบการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมพลังงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างค่ามลพิษทางอากาศ การได้กลิ่นเหม็น สุขภาพคน และพฤติกรรม/อาการ/เสียงนกเขาชวา สำหรับเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากมลพิษอากาศ ของคนในชุมชนบริเวณอุตสาหกรรมพลังงานของ อ.จะนะ
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
ปัญหาสุขภาพ,จังหวัดชายแดนใต้
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวสมฤดี โสมเกษตรินทร์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download