ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000117
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาชนิดของเชื้อโรคเลปโตสไปรา ในหนู เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Study of Leptospira Seroprevalence in rodent Hatyai city municipality, Songkhla Province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อก่อโรคเลปโตสไปโรซีส และชนิดเชื้อก่อโรคเลปโตสไปราในหนูและหนูผี พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
เชื้อโรคเลปโตสไปรา,หนู
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์ (หัวหน้าโครงการ) B_chiewchanyon@yahoo.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download