ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000115
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประสิทธิศักย์สารสกัดจากหนอนตายหยาก สาบเสือ และสะเดาช้างต่อยุงลายบ้าน โดยการพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Efficacy of Stemona curtisii Hook.f., Eupatorium odoratum L. and Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs. Extracts against Aedes aegypti (L.) by ultra-low volume (ULV) space spray
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อทราบถึงฤทธิ์ของสารสกัดจากหนอนตายหยาก สาบเสือ และสะเดาช้างในการฆ่ายุงลายบ้านโดยวิธีการพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด 2) เพื่อทราบถึงระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดจากหนอนตายหยาก สาบเสือ และสะเดาช้างในการฆ่ายุงลายบ้านโดยวิธีการพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
ประสิทธิศักย์,สารสกัดจากหนอนตายหยาก,สาบเสือ,สะเดาช้าง,ยุงลายบ้าน,การพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- คณพศ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ) kanaphot.t@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download