ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000113
ชื่อโครงการ (ไทย)
การกระจายตัวและช่วงเวลาออกหากินของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Distribution and Seasonal feeding time period of Aedes aegypti in urban and rural areas of Surin province.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบข้อมูลการกระจายตัวของยุงลายบ้านพาหะหลักนำโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดสุรินทร์ 2. เพื่อทราบช่วงเวลาการออกหากินในฤดูกาลต่างๆของยุงลายบ้านพาหะหลักนำโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดสุรินทร์ 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของยุงลายบ้านกับช่วงเวลาออกหากิน, ฤดูกาล, อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในเขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดสุรินทร์
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
ยุงลายบ้าน, Aedes aegypti
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายอภิรัตน์ โสกาปัง (หัวหน้าโครงการ) apirat19@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download