ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000112
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบสื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Developing Media for preventing and controlling dengue fever campaign
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบรูปแบบสื่อรณรงค์ที่เหมาะสมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
สื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก,ไข้เลือดออก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สุรัสวดี ตั้งสุภาชัย (หัวหน้าโครงการ) surat_p09@hotmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download