ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000111
ชื่อโครงการ (ไทย)
ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์และการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีในจังหวัดสุรินทร์
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Factors and outcomes associated with drinking alcohol and stop drinking alcoholic of Women in Surin province.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารการตลาด ความคาดหวังจากการดื่ม และแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการดื่ม และการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีในจังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่ม การป้องกันการดื่ม และผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สตรีในจังหวัดสุรินทร์
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
การดื่มแอลกอฮอล์,การเลิกดื่มแอลกอฮอล์,
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download